top of page

Privacybeleid 045 Bewind & Beheer

045 Bewind & Beheer  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt zij zich aan de van toepassing zijnde wetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

Download ons privacybeleid. Om het privacybeleid te downloaden heeft u een Adobe Reader nodig.

In dit Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

 • 045 Bewind & Beheer: de verwerkingsverantwoordelijke. Degene die bepaalt waarom er persoonsgegevens worden verzameld en hoe dat dan gebeurt.

 • Reglement: dit privacyreglement;

 • Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

 • Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).

1. Toelichting op het Reglement

045 Bewind & Beheer mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft 045 Bewind & Beheer de plicht om haar cliënten:

 • Op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door 045 Bewind & Beheer worden verwerkt;

 • Te melden wie de gegevens kunnen inzien;

 • Voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

 

045 Bewind & Beheer vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft 045 Bewind & Beheer in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens 045 Bewind & Beheer expliciet om jouw toestemming moet vragen.

 

2. De persoonsgegevens die 045 Bewind & Beheer gebruikt en het doel van het gebruik

045 Bewind & Beheer verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je cliënt wordt of bent van 045 Bewind & Beheer, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van 045 Bewind & Beheer of via het contactformulier contact met ons opneemt.

 

045 Bewind & Beheer verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, burgerlijke staat, nationaliteit, kopie ID-bewijs en BSN-nummer. Wanneer een cliënt kinderen heeft zal ook van het kind gegevens worden verwerkt; naam, geboortedatum en BSN-nummer. Dit voor zover dit nodig is voor de uitoefening van het bewind. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • De overeenkomst die cliënten met 045 Bewind & Beheer sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;

 • Onze dienstverlening te kunnen leveren;

 • Onze werkzaamheden uit te voeren;

 • Te voldoen aan wettelijke plicht/taak;

 • Cliënten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

 • Om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

045 Bewind & Beheer verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de 045 Bewind & Beheer-organisatie, tenzij:

 • Dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;

 • Dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die 045 Bewind & Beheer met jou heeft gesloten;

 • Je daarvoor toestemming hebt gegeven.

 

4. Plichten/beveiligde toegang & geheimhouding

045 Bewind & Beheer verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

 • Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor 045 Bewind & Beheer worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door 045 Bewind & Beheer beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:

       - Uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor 045 Bewind & Beheer om in te loggen in

         het digitale systeem.

       - De personen werkzaam voor 045 Bewind & Beheer hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan 045 Bewind &           Beheer verstrekte persoonsgegevens;

 • 045 Bewind & Beheer heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;

 

5. Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. 045 Bewind & Beheer hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal 045 Bewind & Beheer zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

6. Jouw rechten als betrokkene

 • Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;

 • Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;

 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

 • Het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;

 • Het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;

 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

 

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email (info@045bewind.nl) aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van 045 Bewind & Beheer.

 

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met 045 Bewind & Beheer opnemen en probeert 045 Bewind & Beheer er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal 045 Bewind & Beheer ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

 

7. Klachtenrecht bij toezichthouder

045 Bewind & Beheer wilt u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8. Contactgegevens

045 Bewind & Beheer

Postbus 31027

6370 AA Landgraaf

045 2041068

info@045bewind.nl

 

bottom of page